cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Slovo k probíhající době

Doba sebepoznání – od záře rodinné harmonie až k záři milosrdenství (od 25. prosince do 12. ledna)

Bratři a sestry,

období mezi výše uvedenými zářemi, které nazýváme „doba sebepoznání “, patří oproti době tvůrčí k nejkratším obdobím řádového roku. Doba sebepoznání trvá jen 18 dní a je druhým nejkratším údobím řádového roku (nejkratší dobou je v průměru doba radování). Doba sebepoznání vrcholí oslavou záře milosrdenství.

V této době máme ve zvýšené míře možnost poznat nesmírné milosrdenství Trojjediného Boha, bez kterého nelze dojít ke spáse. Když si toto uvědomíme, poznáme svou nicotnost vůči našemu Tvůrci, a to by nás mělo vést ke vzbuzení snahy o bohulibý život k získání Jeho milosti a milosrdenství.

Již název doby sebepoznání nám naznačuje, abychom se snažili v našem žití poznat nebezpečné nedostatky pro naši duši a našli vhodný způsob k jejich odstranění.

S tím neoddělitelně souvisí účinné pokání, které nám umožňuje získat schopnost v sobě potlačit sebeklam, který nám uzavírá cestu k Bohu, cestu k nalezení pravé lásky k Bohu i k poslání, které každý člověk na Zemi má.

Snažit se však dojít pouze k sebepoznání a nekonat podle toho potřebné skutky, to by nevedlo ke kýženému cíli, ke spáse naší duše. Proto, abychom využili dobu sebepoznání ve správném duchu, velebme Boha za Jeho nechápatelně velkou a nezaslouženou lásku, kterou nám vždy znovu a znovu, přes naše četné nedostatky prokazuje.

Prosme našeho Otce, aby vložil do našich srdcí touhu k rozmluvám s Ním, abychom z těchto modliteb načerpali sílu k projevům lásky, která všechno snáší, všemu věří, všeho se naděje a všeho trpělivě očekává.

Pak i naše skutky v běžném životě budou prodchnuty touto láskou a nabudou očekávaného účinku – vytváření dobrých zásluh pro plnění našeho životního úkolu.

 


Poslední aktualizace: 1.1.2023

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz