cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Statut

Výtah ze Statutu Řádu, blíže viz Statut Řádu

Jméno a poslání Řádu


Ustanovuje se nové, celosvětové duchovní společenství „Řád ochránců Boží vůle na Zemi“.

Posláním Řádu je ochraňovat Boží vůli na Zemi.

Základ cesty Řádu tvoří sedm Sloupů: Učení Pravdy, Zákony Řádu, Duchovnosti Řádu, Statut Řádu, Záře Řádu, Trojí ponaučení a Jediný chrám Nejvyššího.

Řád vykonává bohoslužebné a jiné obřadní úkony.

Znak, barvy a heslo Řádu

Znakem Řádu je šesticípá hvězda, složená ze dvou rovnostranných trojúhelníků, protilehle na sobě ležících. Obrysy hvězdy jsou v barvě červené na zeleném podkladě kruhového tvaru. Vnitřek hvězdy je stříbrný a nachází se v něm číslice sedm v červené barvě. Okraj znaku je lemován pásem v barvách duhy. Ve spodní části duhy se nachází půlměsíc v modré barvě, který se svými hroty dotýká obou konců vodorovné strany trojúhelníku.

Barvy Řádu jsou zelená a stříbrná.

Heslo Řádu zní: „Duši i tělo pro Stvořitele!“

Členství, práva a povinnosti členů Řádu

Členem Řádu (dále v textu jen „člen“) se může stát každý, kdo věří v Boha Trojjediného a chce Jemu sloužit. Nerozhoduje ani vyznání, ani barva pleti nebo národnost, ani pohlaví nebo stáří.

Řád má sedm stupňů svěcení: poutník, hledač pokladů, učedník, kazatel, tovaryš, mistr a velmistr. Pro muže platí v plném rozsahu, ženy mohou dosáhnout nejvýše kazatelského stupně. Propůjčení jednotlivých stupňů svěcení je vázáno na odpovídající vědění a způsob žití.

Udělením duchovnosti uvítání získá nový člen stupeň svěcení poutníka. Člen je pokládán za dospělého po dovršení šestnácti let.

Pro získání stupňů svěcení hledače pokladů, učedníka, kazatele a tovaryše je zapotřebí absolvování řádových škol. Pro stupně svěcení mistra a velmistra již nejsou řádové školy.

Jednotlivé stupně svěcení (mimo poutníka) propůjčuje Řád udělením duchovnosti osvícení.

Neodpovídá-li způsob žití některého člena jeho stupni svěcení, může mu být snížen nadřízeným činitelem nejméně v hodnosti mistra. Je-li členovi odejmut stupeň svěcení poutníka, znamená to ztrátu členství. Členství se ruší rovněž dobrovolným vystoupením.

Každý člen je povinen podřídit se statutárním předpisům.

Každý člen podporuje Řád dobrovolně finančními příspěvky.

Členění a orgány Řádu

Řád ve svém územním rozdělení je členěn na kruhy a to: Základní, Vrchní a Hlavní.

Vedoucí činitelé Řádu

Vedoucími činiteli Řádu jsou: velekněz, velmistr a první mistr Řádu.

Řádový život

Řádový život je takový vnitřní i vnější život, který je prodchnut duchem Sloupů Řádu.

Členové se podílejí na řádovém životě svou účastí na obřadech duchovností a oslavách září a rozšiřováním svých znalostí Sloupů Řádu navštěvováním různých přednášek, besed a řádových škol.

Poslední aktualizace: 30.6.2024

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz