cs 

Řád ochránců Boží vůle na Zemi

Program

Program Řádu určuje ve svých bodech pevný směr, kterým se bude Řád v praktickém životě ubírat. Od tohoto směru nemůže být odchylky nyní ani v budoucnosti.

Text Programu Řádu:

 1. Řád ochránců Boží vůle na Zemi (dále v textu jen Řád) byl ustanoven z Boží vůle jako nové, celosvětové, duchovní společenství lidí, kteří věří v Boha Trojjediného a chtějí Jemu sloužit.
 2. Víra v Boha Trojjediného a vůle chtít Mu sloužit je proto jedinou podmínkou pro členství v Řádu. Nerozhoduje ani vyznání, ani barva pleti nebo národnost, ani pohlaví nebo stáří.
 3. Členství v Řádu (dále v textu jen členství) je dobrovolné, taktéž jakákoli účast na řádových seskupeních pro pěstování řádového života.
 4. Řád hlásá existenci a vůli Boha Trojjediného zde na Zemi a v celém vesmíru, kterážto vůle je zakotvena v sedmi spisech, Sloupech Řádu, vypracovaných za příkazu a za pomoci nadpřirozených bytostí.
 5. Nauka Řádu spočívající na těchto základech je proto uceleným a jasným ukazatelem na cestě za Bohem pro každého člověka, osvětluje jeho vztah a správný postoj ke Stvořiteli všehomíru, ale i jeho vztah a správný postoj k životu a světu.
 6. Tato nauka vede členy Řádu (dále v textu jen členy) k živé víře v Boha Trojjediného, k čistému duševnímu i tělesnému životu, aby nacházeli a dodržovali ve všech životních událostech soulad své vůle s vůlí Boží, neboť jedině tento vytváří harmonickou duševní skladbu, která je zárukou spasení duše.
 7. Řádový život bude probíhat v takzvaných kruzích Řádu, kde se budou konat shromáždění, přednášky a besedy, obřady i školení.
 8. Školení členů budou probíhat v řádových školách různého stupně, ve kterých bude možné dosáhnout potřebné vědění pro vyšší stupeň svěcení v Řádu.
 9. Ostatnímu světu bude Řád svoji nauku hlásat, vysvětlovat a doporučovat všemi sdělovacími a propagačními prostředky, které mu budou k dispozici.
 10. Řád bude získávat jednak členy jako ochránce Boží vůle na Zemi, jednak bude usilovat o probuzení, obnovení a zpevnění víry v Boha v lidech jakéhokoli vyznání.
 11. Řád bude vykonávat bohoslužebné a jiné duchovní obřady pro velebení Boha a posílení lidského ducha.
 12. Pro nejvyšší obřady a pro stálé uctívání Boha Trojjediného bude sloužit chrám s názvem „Jediný chrám Nejvyššího“. Řád nebude mít jiných chrámů mimo něho, neboť tak si to žádá vůle našeho Boha.
 13. Pro získání požehnání Boha a k posílení lidského ducha bude Řád udělovat takzvané duchovnosti, které se budou konat jak v Jediném chrámu Nejvyššího, tak i v obřadních místnostech Řádu. Pro stejný účel budou během řádového roku oslavovány radostné a památné dny, takzvané záře Řádu.
 14. Řád je jen jednou z cest vedoucích ke spáse lidských duší, z čehož vyplývá i jeho tolerantní postoj k ostatním církvím a náboženským společnostem.
 15. Řádová nauka je ryze duchovní a nemá proto nic společného s jakýmikoli politickými směry.
 16. Řád považuje každé státní zřízení jako z dopuštění Boha existující a bude proto své členy vést k plnění jejich občanských povinností.
 17. Řád bude vyvíjet podstatnou snahu k upevnění rodinných svazků, neboť harmonické soužití v rodině je základem pro splnění životního úkolu každého člověka.
 18. Řád bude pracovat ke zmírnění sobectví a k rozvíjení vzájemné blahosklonnosti mezi lidmi, to jest, k důstojnějšímu soužití jak příkladem svých členů, tak i rozšiřováním Sloupů a názorů Řádu na problémy lidstva.
 19. Cesta Řádu je cestou odhmotnění se, neboť jen taková cesta vede člověka k cíli, ke spáse duše. Řád proto nebude shromažďovat majetek, který by přesahoval jeho potřeby, ale bude všemi svými silami napomáhat ke zmírnění křivd, utrpení a bídy na naší Zemi.
 20. Řád má jen jedno dogma, že je Bůh Trojjediný. Všechno ostatní učení odvozené z jeho Sloupů, slouží k získání potřebného vědění a k posile ducha na cestě ke spasení duše a je věcí každého jednotlivce, přijme-li tuto pomoc zcela nebo jen částečně.
 21. Řád bude milost a požehnání Boha Trojjediného stále svolávat na své členy, aby v duchu hesla Řádu „Duši i tělo pro Stvořitele!“, vždy naplňovali své poslání, být dobrými ochránci Boží vůle na Zemi.

 


Poslední aktualizace: 11.5.2024

Copyright © 2007 - 2010 All rights reserved. Powered and designed by: www.valid.cz